ŚWIATOWY TYDZIEŃ KONTYNENCJI 2021 – Regulamin

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji 2021 w Polsce (dalej: „wydarzenie online”) jest Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. Erazma Ciołka 13,  wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276415, posługujące się numerem NIP: 527-256-97-16. 
 2. Partnerem logistycznym wydarzenia jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-821), przy ul. Hajoty 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524780, posługująca się numerem NIP: 701-043-99-71.

UCZESTNICTWO

 1. Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny. 
 2. Aby wziąć udział w wydarzeniu online należy wejść na stronę www.wcw2021.pl i zarejestrować się na wydarzenie. 
 3. Osoby zarejestrowane będą mogły zadawać pytania oraz brać udział w quizach i głosowaniach. Osoby niezarejestrowane będą mogły obejrzeć transmisję, jednak nie będą mogły wziąć czynnego udziału w jej przebiegu.

ZMIANY TERMINU I PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia online, z zastrzeżeniem, że musi poinformować o zmianach poprzez wiadomość e-mail wszystkie zarejestrowane osoby poprzez wiadomość e-mail.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z wydarzenia online należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową (rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome). 
 2. Korzystanie z wydarzenia online może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji plików cookies. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu wydarzenia online nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Organizator posiada prawa autorskie, majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie wydarzenia online.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.